Obchodné podmienky

Nájomná zmluva

Vzťah medzi požičovňou a nájomcom je upravený v nájomnej zmluve. Zmluva obsahuje zoznam zapožičaných predmetov, miesto odovzdania i miesto prebratia lodí a vodáckeho materiálu. K uzavretiu nájomnej zmluvy je potrebné predložiť minimálne dva platné doklady.

Rezervácia lode a vodáckeho materiálu

Rezervácie na lode a vodácky materiál prijímame e-mailom, telefonicky alebo osobne počas otváracích hodín. Po potvrdení objednávky požičovňou je nájomca povinný zaplatiť stanovené požičovné. Rezervácia je platná až po uhradení.

Platba

Platbu prijímame:

  • prevodom na účet v Tatra banke, a.s.
  • v hotovosti

Storno poplatky

Ak z objektívnych príčin nemôžete zrealizovať vašu vodácku výpravu, je nevyhnutné to včas oznámiť požičovni. Ak to bude v limite stanovenom v storno poplatkoch, predídete strate zaplateného požičovného.

Za stornovanie rezervácie si neúčtujeme žiadne poplatky:

  • ak nájomca stornuje rezerváciu najneskôr 10 dní do termínu požičania.

Za stornovanie rezervácie si účtujeme poplatky:

  • ak nájomca stornuje rezerváciu 9 - 6 dní do termínu požičania, účtujeme 50 % z celkovej ceny požičovného.
  • ak nájomca stornuje rezerváciu 5 - 0 dní do termínu požičania, účtujeme 100 % z celkovej ceny požičovného.

Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí, ak loď a materiál vráti pred dohodnutým termínom vrátenia.

Prevzatie a odovzdanie lodí a vodáckeho materiálu

Lode a materiál sa odovzdávajú a preberajú v Lodenici na Aničke v Košiciach alebo na dohodnutom výdajnom a preberacom mieste a čase uvedenom v nájomnej zmluve. Pri preberaní nájomca skontroluje stav prenajímanej lode a materiálu a prípadné poruchy a poškodenia nahlási požičovni. Požičovňa je povinná ich zapísať. Dobu nájmu je možné predĺžiť aj počas nájmu po vzájomnej dohode s požičovňou. Pri neskorom vrátení lodí a materiálu účtujeme 300% požičovného za každý deň omeškania. Ak nájomca odovzdá lode a materiál na vzdialenejšom ako dohodnutom mieste nájmu, je povinný uhradiť zvýšené náklady požičovni podľa platného cenníka za dopravu.

Kaucia

Ak nájomca užíva prenajatú loď a materiál len na účel, ku ktorému je určený, a to zvyčajným spôsobom, zaobchádza s ním šetrne, chráni ho pred teplom (najmä ohňom), výrazne znižuje možnosť jeho poškodenia.

Požičovňa vyžaduje mimo požičovného kauciu podľa množstva a druhu prenajímaného materiálu. Kaucia sa skladá pri preberaní lodí a materiálu v hotovosti podľa druhu a množstva požičaného materiálu. Požičovňa je povinná vrátiť nájomcovi kauciu ihneď po tom, ak zistí, že odovzdaný materiál je bez poškodenia. Ak nájomca vráti znečistenú loď alebo materiál, požičovňa zaúčtuje nájomcovi za čistenie každej zapožičanej položky 5 €.

Poškodenie lodí a materiálu

V prípade čiastočného poškodenia lodí a materiálu účtujeme nájomcovi náklady spojené s opravou. V prípade totálneho poškodenia účtujeme nájomcovi plnú cenu poškodeného materiálu. Poškodenie sa uhrádza prednostne zo zloženej kaucie. Ak je cena opravy alebo náhrady vyššia ako výška kaucie, je nájomca povinný doplatiť rozdiel požičovni do 3 dní.

Spracovanie osobných údajov

Nájomca súhlasí so spracúvaním všetkých uvedených údajov v nájomnej zmluve pre účely rezervácie lodí v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov v informačnom systéme Hockey Gems s.r.o..
Tieto osobné údaje potrebujeme k evidencii objednávok, aj vďaka nim Vám vieme poskytnúť vernostnú zľavu, ak sa rozhodnete zúčastniť nami organizovaných akcií opakovane. Zber týchto osobných údajov považujeme za náš oprávnený záujem.
Osobné údaje sú chránené heslom v službe Google Drive a prístup k nim má obmedzený počet pracovníkov firmy Hockey Gems s.r.o..
Kedykoľvek máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, máte právo požiadať nás o úpravu neaktuálnych osobných údajov, požiadať nás o prístup k údajom, ktoré spracovávame, kedykoľvek máte právo odvolať súhlas na spracovávanie osobných údajov, môžete obmedziť účel spracovania osobných údajov, môžete podať sťažnosť na nezákonne spracovanie osobných údajov a to buď priamo na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vašej žiadosti vyhovieme do 30 dní.