Rieka Hornád

Rieka Hornád (Hernád) je významný prítok rieky Slaná (Sajó), preteká územím Slovenska a Maďarska. Pramení na východnom úpätí Kráľovej hole, juhozápadne od obce Vikartovce v nadmorskej výške 1050 metrov. Táto turisticky a rybársky atraktívna rieka je dlhá 286km. Dĺžka toku Hornádu na Slovensku je 193 km, z toho je splavných približne 145 km. Od prameňa tečie ako potok a postupne zvyšuje vodnatosť pribratím prítokov. Preteká cez Národný park Slovenský raj, kde vytvorila nádherný kaňon, ktorý sa volá Prielom Hornádu. Na sútoku Hornádu s Hnilcom je vybudovaná vodná nádrž Ružín. Za priehradou pokračuje ďalej na východ cez Lodiny a popod nádherné vyhliadkové miesto Jánošíkova bašta. Pri Kysaku sa stáča na juh, preteká Košicami, Nižnou Myšľou, Ždaňou. Svoju púť naším územím končí v krásnych meandroch pri obci Trstené pri Hornáde. Na juh od maďarského mestečka Ónod sa vlieva do rieky Slaná (Sajó).

Horný tok rieky

Riečny kilometer: 147.5 - 135.3, Hrabušice - Čingov

Obtiažnosť: WW II+ (vhodné pre skúsenejších vodákov, ktorí na vode už niečo splavili)

Zjazdnosť: 60cm na vodočte v Hrabušiciach, na jar alebo po dažďoch

Vhodné pre lode: raft, zatvorené kanoe, kajak

Čas plavby: 3-4 hodiny

Úsek prielomu Hornádu, ktorý sa nachádza v Národnom parku Slovenský raj je však dovolené splavovať len za dodržania prísnych pravidiel! Z vodáckeho aj krajinárskeho hľadiska ide o najzaujímavejší úsek, v Hrabušiciach začína meandrami s peknými výhľadmi na okolitú prírodu a Tatry. Po pár kilometroch Hornád preteká úzkym kaňonom s kolmými stenami vysokými až 250 metrov, šírka koryta ja okolo 5-10m. Po približne 3km sa kaňon otvorí a rieku obklopujú lúky, na ktorých je možné pristáť. Prúd vody v kaňone často tlačí pod vymleté skaly na vonkajších oblúkoch zákrut.

Prielom Hornádu

Nástupné miesto: Hrabušické Mýto

Výstupné miesto: Čingov, turistické stredisko (pod chatou Ihla)

Výstupné miesta nedostupné autom: Hrdlo Hornádu (núdzové výstupné miesto, ak má niekto problémy odporúčame ukončiť splav už tu), Letanovský mlyn (vhodné miesto na prestávku, v sezóne je tu v prevadzke bufet, v prípade nutnosti ukončiť splav je potrebné prejsť pešo cca. 1km na okraj lesa, kde sa je možné dostať autom po asfaltovej ceste z Letanoviec)

Termín kedy je možné splavovať: 1. máj až 31. október (pokiaľ správca splavovanie z osobitných dôvodov neobmedzí). Splavovanie je možné len ak je na vodomernej lati Hrabušice - Mýto stav hladiny Hornádu minimálne 70cm a maximálne 110cm (overiť možné na webe www.shmu.sk).

Splavovať je možné len s platným povolením (lístkom) vydaným správcom toku! Počet lístkov je obmedzený na maximálne 70ks/deň, splavovať Prielom Hornádu je možné len na jedno alebo dvojmiestnych lodiach.

Počas splavu územím národného parku je zakázané vystupovať na brehy na iných ako oficiálnych výstupných miestach! Ďalšie informácie o pravidlách splavovania Prielomu Hornádu nájdete na http://www.sopsr.sk/slov-raj/aktualita.php?id=5

Stredný tok rieky

Riečny kilometer: 135.3 - 80.2, Čingov - Margecany

Obtiažnosť: WW I- (vhodné aj pre začiatočníkov s aspoň minimálnymi skúsenosťami)

Zjazdnosť: celoročne (55cm na vodočte v Hrabušiciach alebo 145cm na vodočte v Spišských Vlachoch) 

Vhodné pre lode: Otvorené kanoe, kajak, raft

Čas plavby: 2-3 dni

Pod Čingovom sa údolie otvára a rieka Hornád vteká do širokej Hornádskej kotliny. Preteká Spišskou Novou Vsou, Krompachmi a úsek je zakončený v priehrade Ružín vybudovanej na sútoku s riekou Hnilec. Stará hať pred Smižianskou Mašou je už odstránená a úsek je tak splavný. Pri cestnom moste v časti Smižany, Maša, smerom na Košiarny Briežok je možné nástupné/vystupné miesto. V Spišskej Novej Vsi je koryto regulované, prvé haťe začínajú už v Smižanoch, na začiatku Spišskej Novej Vsi je väčšia hať, ktorú je potrebné po pravom brehu preniesť (pred haťou je lávka pre peších, miesto na zastavenie je približne 50m na lávkou, prenáša sa 100m). Následujú menšie skoky, ktoré su za normálnej vody splavné, pri hokejovej hale sú dva vačšie skoky, ktoré je za VV potrebné preniesť (možné po pravom aj ľavom brehu). Neskôr rieka meandruje medzi obcami Markušovce a Vítkovce, nachádza sa tu taktiež niekoľko menších skokov. Medzi Kolínovcami a Krompachmi za železničným mostom sa nachádza MVE, ktorú je potrebné preniesť. Pred Margecanmi je novovybudovaná MVE, ktorá je taktiež nesplavná. Posledných pár metrov rieka už skoro stojí a vlieva sa do Ružínskej priehrady.

Priehrada Ružín

Riečny kilometer: 80.2 - 66.5

Obtiažnosť: ZWA (stojatá voda, vhodné pre začiatočníkov)

Vhodné pre lode: otvorené kanoe, kajak

Čas plavby: 1 - 1,5 dňa

Vodné dielo postavené na rieke Hornád vybudované v rokoch 1963 - 1970. Prečerpávacia elektráreň je sústavou dvoch vodných diel Ružín I. a Ružín II. Na začiatku priehrady, za Margecanmi na ľavom brehu je kemp, kde je možné prespať. Prvú, väčšiu hrádzu je možné preniesť po pravom brehu, prenáša sa cca. 700m až k cestnému mostu. Druhú hrádzu je možné preniesť po ľavom brehu, kde su pod priehradným múrom vybudované schody k rieke, prenáša sa cca. 400m.

Dolný tok rieky

Riečny kilometer: 66.5 - 0.0 (po hranice s Maďarskom)

Obtiažnosť: ZWC (mierne tečúca voda, úsek vhodný pre začiatočníkov)

Zjazdnosť: celoročne, vodný stav ovplyvnený manipuláciou na VD Ružín

Vhodné pre lode: otvorené kanoe, kajak

Čas plavby: 2 dni po hranice

V Malej Lodine je možné začať splavovať pri cestnom moste cez rieku Hornád, vo Veľkej Lodine taktiež pri cestnom moste pri krčme U starej mamky, v Kysaku pri futbalovom ihrisku, v Družstevnej pri Hornáde pri cestnom moste a reštaurácii Čarda. V Košiciach je možné splav ukončiť na Aničke. Tento úsek je zaujímavý najmä krajinársky.

V Družstevnej pri Hornáde sa nachádza malá vodná elektráreň, ktorú je potrebné preniesť po pravom brehu, hrádza je označená tabuľami. V Košiciach sú vybudované 2 hrázde a niekoľko menších splavov, tie môžu byť za veľkej vody nebezpečné. MVE na Aničke a na Jazere je nutné preniesť. Pod Košicami sa nachádzajú menšie splavy, ktoré môžu byť za malej vody nezjazdné a za veľkej vody môžu byť nebezpečné. V obci Ždaňa pri cestnom moste je na rieke vybudovaná nová MVE, ktorú je taktiež potrebné preniesť. Za väčšej vody a po povodniach býva koryto zablokované popadanými stromami.

Od hraníc Slovenska s Maďarskom Hornád vytvára pekné meandre.

Vodácky atraktívne prítoky

rieka Hnilec - pravostranný prítok, vlieva sa do VD Ružín

rieka Torysa - ľavostranný prítok pri obci Nižná Myšľa

Mapa 

 

 
 

Galéria