Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra - oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 15 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré povedie River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Vedúci partner, okrem celkovej koordinácie projektu bude mať na starosti obstaranie 4 samoobslužných požičovní kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom, obstaranie prívesu na zvážanie kajakov a nabíjacej stanice pre e-biky. Taktiež zrealizuje doplnkové podujatia ako sú „Zimné pádlovanie“, „Hornad Green Day“, „Edukačný program - Hornad Green Day“ a množstvo propagačných aktivít.

Partnerom projektu z podnikateľskej oblasti je Ľuboš Grajcár - John the B tour, ktorý vrámci realizácie projektu obstará minivan s prívesom na prevoz plavidiel a bicyklov, 4 samoobslužné požičovni kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom a 17 bicyklov.

Na slovenskej strane rieky obec Veľká Lodina zrekonštruuje svoj park, ktorý bude slúžiť tiež ako oddychová zóna pre turistov.

Obec Kysak vybuduje oddychovú zónu s nabíjacou stanicou pre e-biky. Zároveň obec zrealizuje športové podujatie s názvom „Hornád Triatlon“.

Obec Družstevná pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom „Kurz prvej pomoci na vode“, ktorej cieľom je školenie inštruktorov v oblasti poskytnutia prvej pomoci na rieke Hornád.

Obec Kostoľany nad Hornádom vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky a taktiež jednu pumptrack dráhu.

Obec Ždaňa vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov.

Obec Trstené pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a outdorovou posilňovňou. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom Hornád fest, ktorého cieľom bude prezentácia regiónu Hornád realizácia environmentálnych aktivít.

Obec Milhosť vybuduje oddychovú zónu s nabíjacou stanicou pre e-biky.

Jednotlivé obce tak isto obstarajú jednotné historické stany, ktoré budú slúžiť počas realizácií spoločných podujatí.

Na maďarskej strane rieky vytvorí obec Hernádkércs lodný domček, kde si budú môcť používatelia kayak-canoeing sharing systému oddýchnuť, prípadne prenocovať. Ubytovacie kapacity v rámci projektu zabezpečí aj Kmetty Benjámin, ktorý vybuduje drevené domčeky v obci Nagykinizs priamo na brehu rieky Hornád a spoločnosť VÉDÉPSZOLG KFT v rámci projektu vytvorí vidiecke ekologické ubytovacie kapacity vo Felsődobsza. V obci Hidasnémeti bude zrekonštruovaná časť budovy vo vlastníctve obce, kde bude vytvorená informačná kancelária, ktorá bude slúžiť ako prvý kontaktný bod pre turistov vstupujúcich na maďarskú stranu rieky Hornád. Obec Hernádszentandrás zrekonštruuje starú budovu vo svojom vlastníctve, ktorá bude slúžiť ako Eko-letná škola a centrum životného štýlu pre deti a mládež. Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 552 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 319 869,27 EUR. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá na 28/02/2023.

Galéria